kampany word cloud banner 4

Az új szakképzési törvény alapján megvalósuló,
településfejlesztési és kulturális menedzsment fókuszú szakképzési program

Programkövetelmény száma: 04134001
KSZC nyilvántartási szám: B/2020/000857; E/2020/000133

 


Online jelentkezés: 
https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021


 

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 • Közművelődési, kulturális intézmények megfelelő szakképesítéssel nem rendelkező munkatársai számára
 • Önkormányzatok kulturális felelőseinek, referenseinek, vezetőinek
 • Településfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények munkatársainak
 • Az intézmények, a gazdaság, illetve a civil és egyházi szervezetek világában a kulturális, közösségi programok szervezésével foglalkozóknak
 • Olyan közművelődési munkatársaknak, kulturális menedzsereknek, közösségfejlesztőknek, közönség- és rendezvényszervezőknek
  • akiket érdekel a közösségvezérelt településfejlesztés,
  • akik hisznek abban, hogy a kultúra nélkül nincs gazdaság-, turisztikai és településfejlesztés,
  • akik a települések, a térség humán, kulturális és közösségi pályázataival foglalkozó szakemberek.

A jelentkezés feltételei

 • A jelentkezés határideje: 2021. október 21.
 • Legalacsonyabb iskolai előképzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség nem szükséges. 


Online jelentkezés: 
https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021


Fontos tudnivalók

Szervező, képző szervezetek

A képzés megvalósítója a Kecskeméti Szakképzési Centrum. Szakmai együttműködő partnere, a képzés szakmai programjának felelőse a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ.

Jelentkezés, tájékoztatás

Online jelentkezési lap: https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021

Személyes tájékoztatás, konzultáció:

Technikai keretek, helyszín, időbeosztás

 • A jelenléti képzés helyszíne a Kecskeméti Szakképzési Centrum (6000 Kecskemét, Bibó István u. 1.)
 • A képzés kezdete: 2021. november 5.
 • A képzési program vége: 2023. első negyedév
 • A képzés óraszáma: 900 óra
 • A képzési program időtervének kialakításakor a résztvevők igényeinek figyelembevételére törekszünk. Az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.
 • A képzés 150 óra távoktatási tananyagot tartalmaz, amelyet a résztvevők a képzési programhoz igazodva, saját időbeosztásuk szerint dolgoznak fel.
 • A képzési program ütemezését a résztvevők igényeinek figyelembevételével alakítjuk ki.
 • A képzést megelőzően online tájékoztató napot tartunk, amelynek időpontjáról és a csatlakozás adatairól a résztvevőket a jelentkezési határidő lejártát követően értesíteni fogjuk.

Részvételi díj, képzési költségek

 • A Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében megvalósuló képzés a résztvevők számára térítésmentes.
 • A képzés önköltségi díja résztvevőnként mintegy 700 ezer forint, amelyet a megvalósító teljes egészében állami támogatásból fedez.
 • A képzéshez kapcsolódó esetleges utazási, szállás és étkezési díjak a résztvevőket terhelik.

A képzés kimenete

 • A képesítő vizsgára bocsátás feltételeit teljesítő résztvevők a képzésről tanúsítványt kapnak.
 • A képesítő vizsgát a tanúsítvánnyal rendelkező résztvevők független vizsgaközpontokban tehetik le.
 • Az esettanulmányt, a forgatókönyvet és a projekttervet a képzés keretében készítik el a résztvevők, majd a vizsgát megelőzően juttatják el a független vizsgaközpontba.
 • A vizsgadíjat első alkalommal a megvalósító szervezet fedezi, így a vizsga sikeres letétele esetén a vizsgáztatás a résztvevők számára díjtalan


Online jelentkezés: 
https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021

A képzés módszerei, tartalma és teljesítése

Az egyéni és csoportmunka keretei

 • A képzés gyakorlatorientált. Az egyes tematikus területek feldolgozása során építünk a résztvevők tapasztalataira, szakmai szükségleteire is.
 • A felkészülés, a feladatok megvalósítása 4-6 fős projekt-, illetve tanulócsoportokban történik. A tagok egyéni és csoportos munkáját, együttműködését egy-egy szakmai mentor segíti.

Tematika

 • Helyi társadalom-és kultúraismeret (240 óra)
  • A helyi társadalom történelmi, környezeti, gazdasági meghatározottságai
  • Kulturális hagyományok, értékek
  • A kultúra fogalma, összefüggései, sokszínű megközelítése
  • A közösségi művelődési intézmények tevékenysége és környezetének elemzése
  • A közösségi kapcsolatrendszer és kezelése, együttműködés és konfliktusok
  • A kulturális vállalkozások, civil szervezetek és költségvetési intézmények sajátosságai, feladatellátásuk rendszere

 • Kulturális rendezvények szervezése (100 óra)
  • Rendezvényszervezési ismeretek
  • Közművelődési ismeretek
  • A rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges dokumentáció elkészítése, tartalmi és formai követelményei
  • Rendezvények forgatókönyvének tervezése
  • A kulturális rendezvényekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok

 • Kulturális szervezetek és intézmények működése, közművelődési tevékenysége (200 óra)
  • A közművelődési tevékenység átfogó áttekintése
  • Kulturális intézmények és szervezetek környezete és külső kapcsolatrendszere
  • A szervezeti és működési szabályzat főbb jellemzői
  • A forrásteremtés területei és eszközei
  • A kulturális marketing alapjai és eszközei – A public relations tevékenység tartalma, a belső és külső PR eszközei
  • Kulturális szervezetek és intézmények adminisztrációs feladatai

 • A közművelődési és előadó-művészeti közönségkezelő tevékenysége (200 óra)
  • A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai
  • A kulturális intézmények közönségforgalmi terének biztonságos üzemeltetési szabályai
  • Közösségi terek, nézőtér, közlekedési útvonalak, tűzvédelem
  • Elméleti és gyakorlati technikák a rendezvények lebonyolításakor, illetve azok előtt és után

 • A közművelődési és előadó-művészeti szervező tevékenysége (160 óra)
  • Személyközi és üzleti kommunikáció
  • A szervezéshez kapcsolódó marketing és reklámismeretek
  • A kultúraközvetítés intézményrendszere
  • Partner- és ügyfélkapcsolati adatbázisok
  • Alkalmazott statisztikai eszközök

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

 • A Helyi társadalom-és kultúraismeret modulhoz 10 oldalas esettanulmány készítése.
 • A Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv elkészítése.
 • Az Előadó-művészeti szervező tevékenysége modulhoz projektterv készítése.
 • A tanórák 80 %-án kötelező a megjelenés, illetve részvétel. (Maximálisan 180 óra hiányzás)
 • Az esettanulmányt, a forgatókönyvet és a projekttervet a képzés keretében készítik el a résztvevők, majd a vizsgát megelőzően juttatják el a független vizsgaközpontba.

A résztvevő kimeneti kompetenciái, képességei

 • Megismeri a közművelődési tevékenység feladatrendszerét.
 • Ismeri a település kulturális intézményeinek és szervezeteinek kapcsolatrendszerét, aktívan részt vesz az együttműködések alakításában és ezt képes településfejlesztési kontextusba helyezni.
 • Elemzi a kulturális intézmény tevékenységét és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. Tisztában van a kulturális intézmények, szervezetek alapvető gazdálkodásával és képes rendezvények, programok pénzügyi tervezésére. Ismeri a hazai és Európai Uniós források rendszerét és képes önálló projekteket tervezni és lebonyolítani.
 • Művészeti, szabadidős, kulturális programokat szervez és bonyolít le. Felméri a rendezvények, programok iránti igényt, előkészíti azokat. Ismeri és ellenőrzi a rendezvényszervezéssel kapcsolatos biztonsági, adminisztrációs előírásokat, szabályokat.
 • Megtervezi és megszervezi a szervezetének marketing tevékenységét, kiépíti és ápolja a helyi és térségi sajtóval való kapcsolatot. Települési és közönségkapcsolatokat szervez. 


Online jelentkezés: 
https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021

A képzés oktatói

A képzés oktatói, illetve a projektcsoportok mentorai a közművelődésben és a kapcsolódó szakterületeken elismert, gyakorlott, nagy szakmai tekintéllyel rendelkező szakemberek.

Ditzendy Károly Arisztid
a képzés szakmai vezetője
társadalompolitikus, településfejlesztő, kulturális szakember,
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója

Beke Márton
közösségfejlesztő, közművelődési szakember,
a Közösség Tér Település program és a Torula Művésztér vezetője

Borda Balázs
Lehel László-díjas ifjúsági szakember, tréner, ifjúságfejlesztő

Bubán Levente
kulturális, közművelődési szakember,
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatóhelyettese

Ditzendyné Frank Mariann
fejlesztéspolitikus, HR szakember, tréner,
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ ügyvezetője

Dóri Éva
kulturális mediátor, közművelődési szakértő, művészetpedagógus,
a PTE oktatója

Fabulya Edit
művelődésszervező, szociológus, mentálhigiénés szakértő, csoportvezető, tréner

Fenyvesi Viktória
közművelődési szakember, PR-menedzser,
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ fejlesztési igazgatója

Fróna Katalin
Bessenyei-díjas kulturális szakember,
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ módszertani tanácsadója

Józsa Katalin
közművelődési szakember, drámapedagógus,
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ programszervező munkatársa

Koszecz Sándor
kulturális szakember, művelődésszervező, közösségi innovátor, fejlesztéspolitikai szakember,
a Kollabor vezetője

Dr. Mák Kornél
kulturális mediátor, PR szakember, pedagógus, történész,
a GFE és a PTE egyetemi docense, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke

Molnár Lajos Milán
Bessenyei és Beke Pál-díjas kulturális szakember,
az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója

Oláh Edit
kulturális, közművelődési szakember,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kulturális koordinátora

Pető István
kulturális, közművelődési szakember,
a kulturális térségfejlesztés és területi igazgatás szakértője

Tapasztó Ildikó
kulturális szakember, közművelődési szakértő, tanár,
Szolnok Megyei Jogú Város Oktatási, Sport és Kulturális Osztályának vezetője

Szabó Csaba
kulturális szakember, népművelő,
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ifjúságfejlesztési vezetője

Petőné Vizi Valéria
civil és közösségi szakértő, szociálpolitikus, fejlesztéspolitikai szakember,
Péteri polgármestere

Vadkerti Tóth Rita
kulturális, közművelődési szakember, turisztikai és marketing szakértő,
a Konecsni György Művelődési Központ vezetője

Vajda Árpád
közművelődési szakember, HR és ifjúsági szakértő 


Online jelentkezés: 
https://tinyurl.com/kozmuvelodesimunktars2021